Колеса в красноярске 60 лет октября

Колеса в красноярске 60 лет октября

Ñâå÷è çàæèãàíèÿ Brisk A-Line 36 DR17YCY-1

Ñâå÷è çàæèãàíèÿ ñ îäíèì áîêîâûì ýëåêòðîäîì, èñõîäÿùèå èç ñåðèè èçäåëèé SUPER. Áîêîâîé ýëåêòðîä îòðåçàí ñ îáðàçîâàíèåì ôîðìû ëèòåðû A, êà÷åñòâåííàÿ îáðàáîòêà ïîâåðõíîñòè öèíê / íèêåëü, óäëèíåííûé èíòåðâàë çàìåíû.

Îäèí áîêîâîé ýëåêòðîä è öåíòðàëüíûé ýëåêòðîä ñ ïîâûøåííîé òåïëîïðîâîäíîñòüþ. Áîëüøàÿ ïëîùàäü êîí÷èêà èçîëÿòîðà îáåñïå÷èâàåò ñîâåðøåííîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðè ìàëîé íàãðóçêå. Òîâàðíàÿ ñåðèÿ, ñîñòîÿùàÿ èç äîðàáîòàííûõ ñâå÷åé çàæèãàíèÿ ñåðèè èçäåëèé SUPER. Ñîñòàâ òîâàðíîé ñåðèè îáåñïå÷èâàåò åå ïðèìåíåíèå äëÿ áîëüøèíñòâà ñîâðåìåííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ðûíêå.

Brisk

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ðàññòîÿíèå ìåæäó ýëåêòðîäàìè 1,1
Óïëîòíåíèå Ïëîñêîå
Èíòåðâàë çàìåíû max. 45.000 km
Ðàçìåð êëþ÷à 16 mm
Äëèíà ðåçüáû 19 mm
Ðåçüáà M 14x1,25
Ðåêîìåíäóåìûé ìîìåíò çàòÿãèâàíèÿ 20-30 Nm

Ñèñòåìà îáîçíà÷åíèé ñâå÷åé Brisk

Ñâå÷à çàæèãàíèÿ Brisk â ðàçðåçå

Ïðèìåíÿåìîñòü ñâå÷è çàæèãàíèÿ BRISK A-line 36 (0017)

      Äàííàÿ òàáëèöà ïîìîæåò âàì â ïîäáîðå ñâå÷è çàæèãàíèÿ.  íåé ïðåäñòàâëåíû ìàðêè àâòîìîáèëåé, ìîäåëè êóçîâà, äâèãàòåëü ( ÄÂÑ ) è ãîä âûïóñêà, äëÿ êîòîðûõ ïîäõîäèò äàííàÿ ñâå÷à.
    Åñëè âû íå îáíàðóæèëè â ñïèñêå ñâîþ ìîäåëü àâòîìîáèëÿ, ïîïðîáóéòå ïðîâåðèòü ïðèíàäëåæíîñòü äàííîé ñâå÷è ïî ýëåêòðîííîìó îíëàéí êàòàëîãó, ðàñïîëîæåííîìó â çàêëàäêå ÊÀÒÀËÎà ÏÎÄÁÎÐÀ.

Ìàðêà Ìîäåëü è êóçîâ Ãîäû âûïóñêà Äâèãàòåëü (ÄÂÑ) Îáúåì äâèãàòåëÿ V
ARO 10 16V 1980 - 1,6
CHERY Eastar i 16V 2006 - 2,4
CHERY J 11 i 16V 2005 - 2008 4G64S4M 2,4
CHERY Tiggo i 16V 2005 - 2008 4G64S4M 2,4
CHRYSLER Cirrus LX 1994 - 2000 EDZ 2,4
CHRYSLER Stratus i 16V 1995 - 2001 EDZ 2,4
CHRYSLER Stratus i 16V 1995 - 2001 EDZ 2,4
CHRYSLER Vision TSi 1993 - 1998 F00, F01 (EGE) 3,5
CHRYSLER Voyager i 16V, AWD 1995 - 2001 B00 2,4
CHRYSLER Voyager i 24V 1995 - 2001 3,0
DAEWOO Musso i 24V 1996 - 2004 M 162.990 3,2
DAEWOO Nubira i 16V 1996 - 2004 A15DMS 1,5
DAEWOO Rexton i 2002 - M 162.990 3,2
DAEWOO Rezzo i 2000 - A18DMS 1,8
DAEWOO Tacuma i 2000 - 2004 A18DMS 1,8
DODGE Colt i 16V 1992 - 1995 L4 MPI C 1,8
FIAT Croma i 16V 2005 - 2011 939 A4.000 1,8
FORD Corsair i 1989 - 1992 CA20E (4xEX + 4xIN) 2,0
FORD (USA, AUS) Laser 1999 - 2003 FP 1,8
FORD (USA, AUS) Laser 1999 - 2003 FS 2,0
FORD (USA, AUS) Raider 12V 1985 - 1998 2,6
HOLDEN Apollo i 16V 1989 - 1993 3S-FC 2,0
HOLDEN Apollo i 16V 1989 - 1993 3S-FE 2,0
HONDA Accord i 24V VTEC, Coupe 1998 - 2003 J30A1 3,0
HONDA Civic i 16V 1991 - 1997 D15B4 1,5
HONDA Civic i 16V 1996 - 2001 D16Y4 1,6
HONDA Integra i 16V 1994 - 2001 D16Y4, ZC9 1,6
HONDA Integra i 16V 1994 - 2001 B18B1, B18B2 1,8
HONDA Logo i 1999 - 2002 D13B7 1,3
HYUNDAI Accent i 12V 1994 - 2000 1,35
HYUNDAI Accent i 12V 1994 - 2000 G4EH 1,35
HYUNDAI Accent i 12V 1994 - 2000 G4EH 1,35
HYUNDAI Accent i 12V 1994 - 2000 G4EK 1,5
HYUNDAI Accent i 16V 1994 - 2000 G4ER 1,5
HYUNDAI Accent i 12V 2000 - 2005 G4EA 1,35
HYUNDAI Accent i 12V 2000 - 2005 G4EA, G4EA-G 1,35
HYUNDAI Accent i 12V 2000 - 2005 G4EA, G4EA-G 1,35
HYUNDAI Accent i 12V 2000 - 2005 G4EA 1,35
HYUNDAI Accent i 12V 2000 - 2005 G4EB 1,5
HYUNDAI Accent i 16V 2000 - 2005 G4EC-X 1,5
HYUNDAI Accent i 16V 2000 - 2005 G4EC-G 1,5
HYUNDAI Accent i 16V 2000 - 2005 G4ED, G4ED-G 1,6
HYUNDAI Accent i 16V GL 2005 - 2011 G4EE 1,4
HYUNDAI Accent i 16V GLS 2005 - 2011 G4ED 1,6
HYUNDAI Amica i 12V 1999 - 2008 G4HC 1,0
HYUNDAI Amica i 12V 1999 - 2008 G4HC-E 1,0
HYUNDAI Amica i 12V 1999 - 2008 G4HD 1,1
HYUNDAI Amica i 12V 1999 - 2008 G4HG 1,1
HYUNDAI Amica i 12V 1999 - 2008 G4EA 1,35
HYUNDAI Atos i 12V 1998 - 2008 G4HC 1,0
HYUNDAI Atos i 12V 1998 - 2008 G4HC-E 1,0
HYUNDAI Atos i 12V 1998 - 2008 G4HD 1,1
HYUNDAI Atos i 12V 1998 - 2008 G4HG 1,1
HYUNDAI Atos i 12V 1998 - 2008 G4EA 1,35
HYUNDAI Atos Prime i 12V 1999 - G4HC 1,0
HYUNDAI Atos Prime i 12V 1999 - G4HC-E 1,0
HYUNDAI Atos Prime i 12V 1999 - G4HD 1,1
HYUNDAI Atos Prime i 12V 1999 - G4HG 1,1
HYUNDAI Avante i 16V 1995 - 2000 4G61, G4GR 1,6
HYUNDAI Avante i 16V 1995 - 2000 2,0
HYUNDAI Avante i 16V 1995 - 2000 G4GF-S 2,0
HYUNDAI Avante i 16V 2000 - 2006 G4ED-G 1,6
HYUNDAI Avante i 16V 2000 - 2006 G4ED-G 1,6
HYUNDAI Avante i 16V 2000 - 2006 1,8
HYUNDAI Avante i 16V 2000 - 2006 G4GC-G 2,0
HYUNDAI Avante i 16V 2000 - 2006 G4GC 2,0
HYUNDAI Avante i 16V CVVT 2006 - 2011 G4FC 1,6
HYUNDAI Avante i 16V CVVT 2006 - 2011 G4GC 2,0
HYUNDAI Click i 12V 2002 - 2011 G4EA 1,3
HYUNDAI Click i 12V 2002 - 2011 G4EA 1,3
HYUNDAI Click i 12V 2002 - 2011 G4EA 1,3
HYUNDAI Click i 16V 2002 - 2011 G4EE 1,4
HYUNDAI Click i 16V 2002 - 2011 G4ER 1,5
HYUNDAI Click i 16V 2002 - 2011 G4ED-G 1,6
HYUNDAI Click i 16V 2002 - 2011 G4ED-G 1,6
HYUNDAI Coupe i 16V 1996 - 2002 4G61 1,6
HYUNDAI Coupe i 16V 1996 - 2002 G4GF-S 2,0
HYUNDAI Coupe i 16V 2001 - 2009 G4ED-G 1,6
HYUNDAI Coupe i 16V 2001 - 2009 G4ED-G 1,6
HYUNDAI Coupe i 16V 2001 - 2009 G4GC-G 2,0
HYUNDAI Coupe i 16V 2001 - 2009 G4GC-G 2,0
HYUNDAI Elantra i 16V 1995 - 2000 4G61, G4GR 1,6
HYUNDAI Elantra i 16V 1995 - 2000 2,0
HYUNDAI Elantra i 16V 1995 - 2000 G4GF-S 2,0
HYUNDAI Elantra Break i 16V 1996 - 2000 4G61 1,6
HYUNDAI Elantra Break i 16V 1996 - 2000 2,0
HYUNDAI Elantra Break i 16V 1996 - 2000 G4GF-S 2,0
HYUNDAI Elantra i 16V 2000 - 2006 G4ED-G 1,6
HYUNDAI Elantra i 16V 2000 - 2006 G4ED-G 1,6
HYUNDAI Elantra i 16V 2000 - 2006 1,8
HYUNDAI Elantra i 16V 2000 - 2006 G4GB 1,8
HYUNDAI Elantra i 16V 2000 - 2006 G4GC-G 2,0
HYUNDAI Elantra i 16V 2000 - 2006 G4GC 2,0
HYUNDAI Elantra i 16V CVVT 2006 - 2011 G4FC 1,6
HYUNDAI Elantra i 16V CVVT 2006 - 2011 G4GC 2,0
HYUNDAI Elantra Lavita i 16V 2001 - 2010 G4ED-L 1,6
HYUNDAI Elantra Lavita i 16V 2001 - 2010 G4ED-G 1,6
HYUNDAI Elantra Lavita i 16V 2001 - 2010 G4GB-G 1,8
HYUNDAI Elantra Lavita i 16V 2001 - 2010 G4GB 1,8
HYUNDAI Embera i 16V VVT-i GLS 2005 - 2010 2,0
HYUNDAI Embera i 16V 2005 - 2010 G4KC 2,4
HYUNDAI Excel i 12V 1994 - 2000 1,35
HYUNDAI Excel i 12V 1994 - 2000 G4EH 1,35
HYUNDAI Excel i 12V 1994 - 2000 G4EH 1,35
HYUNDAI Excel i 12V 1994 - 2000 G4EK 1,5
HYUNDAI Excel i 16V 1994 - 2000 G4ER 1,5
HYUNDAI Excel i 12V 2000 - 2005 G4EA 1,35
HYUNDAI Excel i 12V 2000 - 2005 G4EA, G4EA-G 1,35
HYUNDAI Excel i 12V 2000 - 2005 G4EA, G4EA-G 1,35
HYUNDAI Excel i 12V 2000 - 2005 G4EA 1,35
HYUNDAI Excel i 12V 2000 - 2005 G4EB 1,5
HYUNDAI Excel i 16V 2000 - 2005 G4EC-G 1,5
HYUNDAI Excel i 16V 2000 - 2005 G4ED-G 1,6
HYUNDAI Getz i 12V 2002 - 2011 G4EA 1,3
HYUNDAI Getz i 12V 2002 - 2011 G4EA 1,3
HYUNDAI Getz i 12V 2002 - 2011 G4EA 1,3
HYUNDAI Getz i 16V 2002 - 2011 G4EE 1,4
HYUNDAI Getz i 16V 2002 - 2011 G4EC, G4ER 1,5
HYUNDAI Getz i 16V 2002 - 2011 G4ED, G4ED-G 1,6
HYUNDAI Getz i 16V 2002 - 2011 G4ED, G4ED-G 1,6
HYUNDAI Getz Prime i 12V 2004 - 2009 G4EA 1,3
HYUNDAI Getz Prime i 12V 2004 - 2009 G4EA 1,3
HYUNDAI Getz Prime i 12V 2004 - 2009 G4EA 1,3
HYUNDAI Getz Prime i 16V 2004 - 2009 G4EE 1,4
HYUNDAI Getz Prime i 16V 2004 - 2009 G4EC, G4ER 1,5
HYUNDAI Getz Prime i 16V 2004 - 2009 G4ED, G4ED-G 1,6
HYUNDAI Getz Prime i 16V 2004 - 2009 G4ED-G 1,6
HYUNDAI Highway Van i 16V 2000 - G4GC-G 2,0
HYUNDAI i 10 i 12V 2007 - 2013 G4HG 1,1
HYUNDAI i 10 i 12V 2007 - 2013 G4HG 1,1
HYUNDAI i 20 i 16V 2008 - 2015 G4FA 1,4
HYUNDAI i 20 i 16V 2008 - 2015 G4FC 1,6
HYUNDAI i 20 i 16V 2008 - 2015 G4FC 1,6
HYUNDAI i 30 i 16V 2007 - 2011 G4FA 1,4
HYUNDAI i 30 i 16V 2007 - 2011 G4FA 1,4
HYUNDAI i 30 i 16V 2007 - 2011 G4FC 1,6
HYUNDAI i 30 i 16V 2007 - 2011 G4FC 1,6
HYUNDAI i 30 i 16V 2007 - 2011 G4FC 1,6
HYUNDAI i 30 i 16V 2007 - 2011 G4GC, G4GC-G 2,0
HYUNDAI i 30 C.W. i 16V 2008 - 2012 G4FA 1,4
HYUNDAI i 30 C.W. i 16V 2008 - 2012 G4FC 1,6
HYUNDAI i 30 C.W. i 16V 2008 - 2012 G4FC 1,6
HYUNDAI i 30 C.W. i 16V 2008 - 2012 G4FC 1,6
HYUNDAI i 30 C.W. i 16V 2008 - 2012 G4GC-G 2,0
HYUNDAI iX 55 i 24V AWD 2007 - 3,8
HYUNDAI iX 55 i 24V AWD 2007 - 3,8
HYUNDAI Lantra i 16V 1995 - 2000 4G61, G4GR 1,6
HYUNDAI Lantra i 16V 1995 - 2000 2,0
HYUNDAI Lantra i 16V 1995 - 2000 G4GF-S 2,0
HYUNDAI Lantra Break i 16V 1996 - 2000 4G61 1,6
HYUNDAI Lantra Break i 16V 1996 - 2000 2,0
HYUNDAI Lantra Break i 16V 1996 - 2000 G4GF-S 2,0
HYUNDAI Lavita i 16V 2001 - 2010 G4ED-L 1,6
HYUNDAI Lavita i 16V 2001 - 2010 G4ED-G 1,6
HYUNDAI Lavita i 16V 2001 - 2010 G4GB-G 1,8
HYUNDAI Matrix i 16V 2001 - 2010 G4ED-L 1,6
HYUNDAI Matrix i 16V 2001 - 2010 G4ED-G 1,6
HYUNDAI Matrix i 16V 2001 - 2010 G4GB-G 1,8
HYUNDAI Pony i 12V 1994 - 2000 1,35
HYUNDAI Pony i 12V 1994 - 2000 G4EH 1,35
HYUNDAI Pony i 12V 1994 - 2000 G4EH 1,35
HYUNDAI Pony i 12V 1994 - 2000 G4EK 1,5
HYUNDAI Pony i 16V 1994 - 2000 G4ER 1,5
HYUNDAI S-Coupe i GS 1990 - 1996 1,5
HYUNDAI S-Coupe i 1990 - 1996 G4EK 1,5
HYUNDAI Santa Fe i 16V 2001 - 2006 G4BP 2,0
HYUNDAI Santa Fe i 16V 2001 - 2006 G4GF-S 2,0
HYUNDAI Santro i 12V 1998 - 2008 G4HC 1,0
HYUNDAI Santro i 12V 1998 - 2008 G4HC-E 1,0
HYUNDAI Santro i 12V 1998 - 2008 G4HD 1,1
HYUNDAI Santro i 12V 1998 - 2008 G4HG 1,1
HYUNDAI Santro i 12V 1998 - 2008 G4EA 1,35
HYUNDAI Santro Xing i 12V 2005 - 2008 G4HG 1,1
HYUNDAI Solaris i 16V 2010 - G4EE 1,4
HYUNDAI Solaris i 16V 2010 - G4ED 1,6
HYUNDAI Sonata i 16V VVT-i GLS 2005 - 2010 G4KA 2,0
HYUNDAI Sonata i 16V 2005 - 2010 G4KC 2,4
HYUNDAI TB i 12V 2002 - 2009 G4EA 1,3
HYUNDAI TB i 12V 2002 - 2009 G4EA 1,3
HYUNDAI TB i 12V 2002 - 2009 G4EA 1,3
HYUNDAI TB i 16V 2002 - 2009 G4EE 1,4
HYUNDAI TB i 16V 2002 - 2009 G4ER 1,5
HYUNDAI TB i 16V 2002 - 2009 G4ED-G 1,6
HYUNDAI TB i 16V 2002 - 2009 G4ED-G 1,6
HYUNDAI Tiburon i 16V 1996 - 2002 4G61 1,6
HYUNDAI Tiburon i 16V 1996 - 2002 G4GF-S 2,0
HYUNDAI Tiburon i 16V 2001 - 2009 G4ED-G 1,6
HYUNDAI Tiburon i 16V 2001 - 2009 G4ED-G 1,6
HYUNDAI Tiburon i 16V 2001 - 2009 G4GC, G4GC-G 2,0
HYUNDAI Tiburon i 16V GLS 2001 - 2009 G4GC, G4GC-G 2,0
HYUNDAI Trajet i 16V 2000 - 2008 G4GC-G 2,0
HYUNDAI Trajet i 16V 2000 - 2008 G4GC-G 2,0
HYUNDAI Tucson i 16V, 4x4 2004 - 2010 G4GC 2,0
HYUNDAI Tucson i 16V 2004 - 2010 G4GC-G 2,0
HYUNDAI Tuscani i 16V 2001 - 2008 G4ED-G 1,6
HYUNDAI Tuscani i 16V 2001 - 2008 G4ED-G 1,6
HYUNDAI Tuscani i 16V 2001 - 2008 G4GC-G 2,0
HYUNDAI Tuscani i 16V GLS 2001 - 2008 G4GC-G 2,0
HYUNDAI Veracruz i 24V AWD 2007 - 3,8
HYUNDAI Veracruz i 24V AWD 2007 - 3,8
HYUNDAI Verna i 12V 1999 - 2005 G4EA 1,35
HYUNDAI Verna i 12V 1999 - 2005 G4EA, G4EA-G 1,35
HYUNDAI Verna i 12V 1999 - 2005 G4EA, G4EA-G 1,35
HYUNDAI Verna i 12V 1999 - 2005 G4EA 1,35
HYUNDAI Verna i 12V 1999 - 2005 G4EB 1,5
HYUNDAI Verna i 16V 1999 - 2005 G4EC-G 1,5
HYUNDAI Verna i 16V 1999 - 2005 G4ED-G 1,6
HYUNDAI Verna i 16V GL 2005 - G4EE 1,4
HYUNDAI Verna i 16V GLS 2005 - G4ED 1,6
JEEP Cherokee 1981 - 2001 MPI M 4,0
JEEP Cherokee 1981 - 2001 MPI L 4,0
KIA Carens i 16V 1999 - 2006 G4GC 2,0
KIA Carens i 16V 2006 - 2013 G4KA 2,0
KIA Cee?d i 16V 2006 - G4FA 1,4
KIA Cee?d i 16V 2006 - G4FA 1,4
KIA Cee?d i 16V 2006 - G4FC 1,6
KIA Cee?d i 16V 2006 - G4FC 1,6
KIA Cee?d i 16V 2006 - G4FC 1,6
KIA Cee?d i 16V 2006 - G4GC 2,0
KIA Cee?d Sporty Wagon i 16V 2006 - G4FA 1,4
KIA Cee?d Sporty Wagon i 16V 2006 - G4FC 1,6
KIA Cee?d Sporty Wagon i 16V 2006 - G4FC 1,6
KIA Cee?d Sporty Wagon i 16V 2006 - G4FC 1,6
KIA Cee?d Sporty Wagon i 16V 2006 - G4GC 2,0
KIA Cerato i 16V, Kombi 2004 - 2009 G4ED 1,6
KIA Cerato i 16V, Kombi 2004 - 2009 G4FC 1,6
KIA Cerato i 16V, Kombi 2004 - 2009 G4GC 2,0
KIA Lotze i 16V 2005 - 2010 G4KA 2,0
KIA Lotze i 16V 2005 - 2010 G4KC 2,4
KIA Magentis i 16V 2005 - 2010 G4KA 2,0
KIA Magentis i 16V 2005 - 2010 G4KC 2,4
KIA Optima i 16V 2005 - 2010 G4KA 2,0
KIA Optima i 16V 2005 - 2010 G4KC 2,4
KIA Picanto i 12V 2003 - 2011 G4HE 1,0
KIA Picanto i 12V 2003 - 2011 G4HE 1,0
KIA Picanto i 12V 2003 - 2011 G4HG 1,1
KIA Pride i 16V LX 1990 - G4EE 1,4
KIA Pride i 16V CVVT LX 1990 - G4ED 1,6
KIA Pro_Cee?d i 16V 2008 - G4FA 1,4
KIA Pro_Cee?d i 16V 2008 - G4FA 1,4
KIA Pro_Cee?d i 16V 2008 - G4FC 1,6
KIA Pro_Cee?d i 16V 2008 - G4FC 1,6
KIA Pro_Cee?d i 16V 2008 - G4FC 1,6
KIA Pro_Cee?d i 16V 2008 - G4GC 2,0
KIA Rio i 16V 2005 - 2011 G4EE 1,4
KIA Rio i 16V CVVT 2005 - 2011 G4ED 1,6
KIA Rondo i 16V 2006 - 2013 G4KA 2,0
KIA Sephia i 16V 2003 - 2005 G4ED 1,6
KIA Sephia i 16V 2003 - 2005 G4GC 2,0
KIA Sorento i 16V 2002 - 2009 G4JF, G4NS 2,4
KIA Spectra i 16V 2004 - 2009 G4ED 1,6
KIA Spectra i 16V 2004 - 2009 G4FC 1,6
KIA Spectra i 16V 2004 - 2009 G4GC 2,0
KIA Sportage i 16V, 4WD 2004 - 2010 G4GC 2,0
MAZDA 3 i 16V 2003 - 2009 ZJ 1,4
MAZDA 3 i 16V 2003 - 2009 ZJ 1,4
MAZDA 3 i 16V 2003 - 2009 Z601, Z627 (B6ZE) 1,6
MAZDA 121 i 16V 1996 - 2003 B3 (300.001- / DC35-74) 1,3
MAZDA 121 i 16V 1996 - 2003 B3 (300.001- / DC52/53/86/87) 1,3
MAZDA 323 F i 16V 1998 - 2004 FP 1,85
MAZDA 323 F i 16V 1998 - 2004 FS7E, FS7G 2,0
MAZDA 323 P i 16V 1998 - 2004 FP 1,85
MAZDA 323 P i 16V 1998 - 2004 FS7E, FS7G 2,0
MAZDA 323 S i 16V, 4WD 1989 - 1994 BP52 EGI 1,85
MAZDA 323 S i 16V 1994 - 1998 FS7E, FS7G 2,0
MAZDA 323 S i 16V 1998 - 2004 ZL 1,5
MAZDA 323 S i 16V 1998 - 2004 FS7E, FS7G 2,0
MAZDA 626 i 16V, Kombi 1997 - 2002 FS-DS, FS-DE 2,0
MAZDA 929 i 24V 1991 - 1995 JE-ZE 3,0
MAZDA B 2600 12V 4WD 1985 - 1999 G6 MPV 2,6
MAZDA B 2600 12V, 4WD 1985 - 1999 G6 2,6
MAZDA B 2600 12V 4WD 1998 - 2006 JK26 2,6
MAZDA B 2600 12V, 4WD 1998 - 2006 G6 2,6
MAZDA Demio i 16V 1996 - 2003 B3 (300.001- / DC35-74) 1,3
MAZDA Demio i 16V 1996 - 2003 B3 (300.001- / DC52/53/86/87) 1,3
MAZDA E 1800 i 1995 - 2006 F8 1,8
MAZDA E 2000 1995 - 2006 FE 2,0
MAZDA E 2000 1995 - 2006 FE 2,0
MAZDA Eunos i 16V 1992 - 1999 FP (VICS) 1,85
MAZDA Eunos i 24V 1992 - 2003 KJD, KL 2,5
MAZDA Familia i 16V, 4WD 1989 - 1994 BP52 EGI 1,85
MAZDA Familia i 16V 1994 - 1998 FS7E, FS7G 2,0
MAZDA Familia i 16V 1998 - 2004 ZL 1,5
MAZDA Familia i 16V 1998 - 2004 FP 1,85
MAZDA Familia i 16V 1998 - 2004 FS7E, FS7G 2,0
MAZDA Lantis i 16V 1993 - 1998 Z6D 1,6
MAZDA Millenia i 24V 1992 - 2003 KJD, KL 2,5
MAZDA MPV i 16V 1999 - 2006 FS 2,0
MAZDA MPV i 16V 1999 - 2006 FS-DS 2,0
MAZDA MX-6 i 16V 1991 - 1997 FS 2,0
MAZDA Premacy i 16V 1999 - 2004 FP (VICS) 1,85
MAZDA Premacy i 16V 1999 - 2004 FP (VICS) 1,85
MAZDA Premacy i 16V 1999 - 2004 FP 1,85
MAZDA Premacy i 16V 1999 - 2004 FS-DE, FS7E, FS7G 2,0
MAZDA Proceed 1985 - 1999 G5-E 2,5
MAZDA Proceed 1985 - 1999 G6 2,6
MAZDA Proceed Marvie 1991 - 1997 G5-E 2,5
MAZDA Proceed Marvie 1991 - 1997 G6 2,6
MAZDA Xedos 6 i 16V 1992 - 1999 FP (VICS) 1,85
MAZDA Xedos 9 i 24V 1992 - 2003 KJD, KL 2,5
MITSUBISHI 2000 GTX i 1994 - 1997 4G63 2,0
MITSUBISHI Delica i, Bus 4x4 1986 - 2003 4G63 2,0
MITSUBISHI Eclipse i 2400 GS 16V 1994 - 1999 4G64 2,4
MITSUBISHI Express i, Bus 4x4 1986 - 2008 4G63 2,0
MITSUBISHI L 300 i, Bus 4x4 1986 - 2006 4G63 2,0
MITSUBISHI L 400 i 1996 - 2002 4G63 2,0
MITSUBISHI L 400 i 1996 - 2002 4G63 2,0
MITSUBISHI Lancer i 16V 1992 - 1996 4G92 1,6
MITSUBISHI Lancer S.W. i 12V 1992 - 2003 1,5
MITSUBISHI Lancer i 16V 1995 - 2003 4G92 1,6
MITSUBISHI Lancer i 16V 2003 - 4G94 2,0
MITSUBISHI Magna i 1996 - 2005 4G64 2,4
MITSUBISHI Magna i 24V 1996 - 2005 6G74 (Front Bank) 3,5
MITSUBISHI Magna i 24V LPG 1996 - 2005 6G74 (Front Bank) 3,5
MITSUBISHI Nimbus i 16V 1998 - 4G63 2,0
MITSUBISHI Space Gear i 16V 1995 - 2000 4G63 2,0
MITSUBISHI Space Gear i, 4x4 1995 - 2000 4G64 2,4
MITSUBISHI Space Star i 16V 1998 - 4G13 1,3
MITSUBISHI Space Star i 16V 1998 - 4G13 1,3
MITSUBISHI Space Star i 16V 1998 - 4G92 1,6
MITSUBISHI Space Wagon i 16V 1998 - 4G63 2,0
MITSUBISHI Starwagon i, 4x4 1986 - 2006 4G63 2,0
MITSUBISHI Triton 1996 - 2005 4G64 MPFI 2,4
MITSUBISHI Triton 2004 - 2015 4G64 MPFI 2,4
MITSUBISHI Verada i 1996 - 2005 4G64 2,4
MITSUBISHI Verada i 24V 1996 - 2005 6G74 (Front Bank) 3,5
MITSUBISHI Verada i 24V LPG 1996 - 2005 6G74 (Front Bank) 3,5
NAZA Suria i 2006 - 1,0
NAZA Suria i 2006 - 1,1
NISSAN 300 ZX i Turbo 1984 - 1990 VG30T 3,0
NISSAN Almera i 16V 1995 - 2000 QG15DE 1,5
NISSAN Almera i 16V 1995 - 2000 QG18DE 1,8
NISSAN Almera i 16V GTi 1995 - 2000 SR20D, SR20DEB 2,0
NISSAN Almera i 16V 2000 - 2006 QG15DE 1,5
NISSAN Almera i 16V 2000 - 2006 QG18DE 1,8
NISSAN Almera Tino i 16V 2000 - QG18DE 1,8
NISSAN Almera Tino i 16V 2000 - SR20DE 2,0
NISSAN Avenir i 16V 1997 - QG16DE 1,6
NISSAN Bluebird i Twin Spark 1983 - 1990 CA20E (4xEX + 4xIN) 2,0
NISSAN Bluebird S.W. i Twin Spark 1983 - 1990 CA20E (4xEX + 4xIN) 2,0
NISSAN Bluebird i Twin Spark 1985 - 1990 CA20E (4xEX + 4xIN) 2,0
NISSAN Cefiro i 1988 - 1994 RB20E 2,0
NISSAN Crew i 1989 - 1994 RB20E 2,0
NISSAN Cube i 16V 1998 - 2002 CG13DE 1,3
NISSAN Cube i 16V, 4x4 1998 - 2002 CGA3DE 1,3
NISSAN Elgrand i, 4x4 1996 - 2001 VG33E 3,3
NISSAN Gazelle i 1983 - 1988 CA18ET (4xEX + 4xIN) 1,8
NISSAN Laurel i 1990 - 1997 CA18i 1,8
NISSAN Laurel i 1990 - 1997 RB20E 2,0
NISSAN Liberty i, 4x4 1983 - 1988 CA20E (4xEX + 4xIN) 2,0
NISSAN Liberty i, 4x4 1988 - 1994 CA20E (4xEX + 4xIN) 2,0
NISSAN Liberty i, 4x4 1988 - 1994 CA20E (4xEX + 4xIN) 2,0
NISSAN March i 16V 1992 - 2003 CG10DE 1,0
NISSAN March i 16V 1992 - 2003 CG10DE 1,0
NISSAN March i 16V 1992 - 2003 CG13DE 1,3
NISSAN March i 16V 1992 - 2003 CGA3DE 1,35
NISSAN Micra i 16V 1992 - 2003 CG10DE 1,0
NISSAN Micra i 16V 1992 - 2003 CG10DE 1,0
NISSAN Micra i 16V 1992 - 2003 CG13DE 1,3
NISSAN Micra i 16V 1992 - 2003 CGA3DE 1,35
NISSAN Navara i 1985 - 1998 VG30i 3,0
NISSAN Navara i 4WD 1997 - 2007 VG33E 3,3
NISSAN Pathfinder i 4WD 1985 - 1995 VG30i 3,0
NISSAN Pathfinder i 4WD 1985 - 1995 VG30E 3,0
NISSAN Pathfinder i 4WD 1985 - 1995 VG33E 3,3
NISSAN Pathfinder i 4WD 1995 - 2005 VG33E 3,3
NISSAN Pathfinder i, 4WD 1995 - 2005 VG33E 3,3
NISSAN Pick-Up i 1985 - 1998 VG30i 3,0
NISSAN Pick-Up i 4WD 1997 - VG33E 3,3
NISSAN Pintara FWD 1989 - 1992 CA20E (EFI, SOHC, Exhaust) 2,0
NISSAN Prairie i, 4x4 1983 - 1988 CA20E (4xEX + 4xIN) 2,0
NISSAN Prairie Pro i, 4x4 1988 - 1994 CA20E (4xEX + 4xIN) 2,0
NISSAN Prairie Pro i, 4x4 1988 - 1994 CA20E (4xEX + 4xIN) 2,0
NISSAN Prairie Pro i, 4x4 1988 - 1994 CA20E (4xEX + 4xIN) 2,0
NISSAN Primera i 16V 1996 - 2001 QG16DE 1,6
NISSAN Primera i 16V 1996 - 2001 QG18DE 1,8
NISSAN Primera i 16V 1996 - 2001 SR20De 2,0
NISSAN Primera i 16V 1996 - 2001 SR20DE 2,0
NISSAN Primera Break i 16V, Traveller 1996 - 2001 QG16DE 1,6
NISSAN Primera Break i 16V, Traveller 1996 - 2001 QG18DE 1,8
NISSAN Primera Break i 16V, Traveller 1996 - 2001 SR20De 2,0
NISSAN Primera Break i 16V, Traveller 1996 - 2001 SR20DE 2,0
NISSAN Primera i 16V 2002 - QG16DE 1,6
NISSAN Pulsar i 16V 1995 - 2000 QG15DE 1,5
NISSAN Pulsar i 16V 1995 - 2000 QG18DE 1,8
NISSAN Pulsar i 16V GTi 1995 - 2000 SR20D, SR20DEB 2,0
NISSAN Pulsar i 16V 2000 - 2005 QG15DE 1,5
NISSAN Pulsar i 16V 2000 - 2005 QG16DE 1,6
NISSAN Pulsar i 16V 2000 - 2005 QG18DE (19mm) 1,8
NISSAN Sentra i 16V 1995 - 2003 GA16, GA16TE 1,6
NISSAN Sentra i 16V 1995 - 2003 QG18DE 1,8
NISSAN Sentra i 16V 2000 - 2006 QG16DE 1,6
NISSAN Sentra i 16V 2000 - 2006 QG18DE (19mm) 1,8
NISSAN Silvia i 1984 - 1988 CA18ET (4xEX + 4xIN) 1,8
NISSAN Silvia Coupe i 1988 - 1994 CA18ET (4xEX + 4xIN) 1,8
NISSAN Skyline i 1985 - 1993 CA18i 1,8
NISSAN Skyline i 1985 - 1993 RB20E 2,0
NISSAN Skyline i 1985 - 1993 RB20E 2,0
NISSAN Skyline i Turbo 1985 - 1993 RB20ET 2,0
NISSAN Skyline i 1993 - 2002 RB20E 2,0
NISSAN Stanza i 1986 - 1989 CA18ET (4xEX + 4xIN) 1,8
NISSAN Stanza i 1986 - 1989 CA20E (4xEX + 4xIN) 2,0
NISSAN Sunny i 16V 1995 - 2003 QG18DE 1,8
NISSAN Terrano i 4WD 1986 - 1996 VG30i 3,0
NISSAN Terrano i 4WD 1986 - 1996 VG33E 3,3
NISSAN Terrano i 1993 - 2006 VG30i 3,0
NISSAN Terrano i 1993 - 2006 VG33E 3,3
NISSAN Tsuru i 16V 1995 - 2003 QG18DE (19mm) 1,8
NISSAN Xterra i 4WD 1997 - 2004 VG33E 3,3
NISSAN Xterra i 1997 - 2004 VG33E 3,3
NISSAN Xterra i 4WD 1997 - 2004 VG33E 3,3
PERODUA Kancil 1994 - 2009 ED-DE 0,85
PERODUA Kelisa 2001 - 2007 ED-DE 0,85
PERODUA Viva i 12V DVVT 2007 - 2014 ED-VE 0,85
SAAB 900 i-16 1978 - 1994 B202, B202XI 2,0
SAAB 900 i-16 1978 - 1994 B202, B202I 2,0
SAAB 900 i-16 1978 - 1994 B212I 2,1
SAAB 900 i-16 Cabrio 1985 - 1994 B202I 2,0
SAAB 900 i-16 Cabrio 1985 - 1994 B212I 2,1
SAAB 9000 i-16 CS 1984 -1998 B202I 2,0
SSANGYONG Chairman i 16V 1997 - 2014 2,3
SSANGYONG Chairman i 24V 1997 - 2014 2,8
SSANGYONG Chairman i 24V 1997 - 2014 3,2
SUBARU Vivio 1992 - 1998 EN07A (Carburettor) 0,66
TOYOTA Auris i 16V VVT-i 2006 - 2012 4ZZ-FE 1,4
TOYOTA Avensis i 16V VVT-i, Kombi, Liftback 1997 - 2003 3ZZ-FE 1,6
TOYOTA Avensis i 16V VVT-i, Kombi, Liftback 1997 - 2003 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Avensis i 16V VVT-i, Kombi 2003 - 3ZZ-FE 1,6
TOYOTA Avensis i 16V, Kombi 2003 - 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA bB i 16V 2000 - 1NZ-FE 1,5
TOYOTA Belta i 16V, 4WD 2005 - 2NZ-FE, 2SZ-FE 1,3
TOYOTA Belta i 16V 2005 - 1NZ-FE 1,5
TOYOTA Belta i 16V 2005 - 1NZ-FE 1,5
TOYOTA Blade i 16V VVT-i 2006 - 2012 4ZZ-FE 1,4
TOYOTA Caldina i 16V 1992 - 1997 4A-FE 1,6
TOYOTA Caldina i 16V VVT-i 2002 - 2007 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Camry GLi 16V 4x4 1983 - 1988 3S-FE 2,0
TOYOTA Camry i 16V 1986 - 1992 4S-Fi 1,8
TOYOTA Camry i 16V 1986 - 1992 3S-FE 2,0
TOYOTA Camry i 16V GLi 4x4 1986 - 1992 3S-FE 2,0
TOYOTA Camry i 16V Kombi 1986 - 1992 2,0
TOYOTA Camry i 16V 1991 - 1997 3S-FE 2,0
TOYOTA Carina i 16V 1987 - 1992 4S-Fi 1,8
TOYOTA Carina i 16V 1987 - 1992 4S-FE 1,8
TOYOTA Celica i 16V 1985 - 1990 4S-Fi 1,8
TOYOTA Celica i 16V 1985 - 1990 3S-FE 2,0
TOYOTA Celica i 16V VTi 1999 - 2006 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Corolla i 16V 1992 - 1997 5A-FE 1,5
TOYOTA Corolla i 16V, Compact 1995 - 2002 4ZZ-FE 1,4
TOYOTA Corolla i 16V 1995 - 2002 5A-FE 1,5
TOYOTA Corolla i 16V, Compact 1995 - 2002 1NZ-FE 1,5
TOYOTA Corolla i 16V, Compact 1995 - 2002 4A-FE 1,6
TOYOTA Corolla i 16V, Compact 1995 - 2002 4A-FE 1,6
TOYOTA Corolla i 16V, Compact 1995 - 2002 3ZZ-FE 1,6
TOYOTA Corolla i 16V VVT-i, Kombi 2000 - 2008 4ZZ-FE 1,4
TOYOTA Corolla i 16V VVT-i, Kombi 2000 - 2008 3ZZ-FE 1,6
TOYOTA Corolla i 16V 2000 - 2008 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Corolla i 16V 2000 - 2008 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Corolla i 16V, 4x4, Kombi 2000 - 2008 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Corolla i 16V VVT-i 2006 - 2013 2NZ-FE 1,3
TOYOTA Corolla i 16V VVT-i 2006 - 2013 4ZZ-FE 1,4
TOYOTA Corolla i 16V 2006 - 2013 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Corolla i 16V VVT-i 2012 - 2NZ-FE 1,3
TOYOTA Corolla Altis i 16V VVT-i 2001 - 2007 3ZZ-FE 1,6
TOYOTA Corolla Altis i 16V VVT-i 2001 - 2007 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Corolla Altis i 16V VVT-i 2006 - 2013 2NZ-FE 1,3
TOYOTA Corolla Altis i 16V VVT-i 2006 - 2013 4ZZ-FE 1,4
TOYOTA Corolla Altis i 16V 2006 - 2013 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Corolla Fielder i 16V VVT-i 2001 - 2007 3ZZ-FE 1,6
TOYOTA Corolla Fielder i 16V VVT-i 2001 - 2007 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Corolla Sprinter i 16V 1983 - 1987 4A-GEC 1,6
TOYOTA Corolla Verso i 16V VVT-i 2002 - 2007 4ZZ-FE 1,4
TOYOTA Corolla Verso i 16V VVT-i 2002 - 2007 3ZZ-FE 1,6
TOYOTA Corolla Verso i 16V VVT-i, 4x4 2002 - 2007 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Corolla Verso i 16V VVT-i 2004 - 2009 8A-FE 1,35
TOYOTA Corolla Verso i 16V VVT-i 2004 - 2009 3ZZ-FE 1,6
TOYOTA Corolla Verso i 16V 2004 - 2009 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Corona i 16V, Kombi 1992 - 1998 4A-FE 1,6
TOYOTA Corona i 16V 2003 - 2005 3ZZ-FE 1,6
TOYOTA Corona i 16V 2003 - 2005 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Cressida i 24V, Kombi 1980 - 1993 7M-GE Cat. 3,0
TOYOTA Cresta i 16V 1988 - 1992 4S-FE 1,8
TOYOTA Cresta i 24V 1988 - 1992 1G-FE 2,0
TOYOTA Cresta i 16V 1992 - 1996 4S-FE 1,8
TOYOTA Cresta i 24V 1992 - 1996 1G-FE 2,0
TOYOTA Cresta i 24V 1996 - 2001 1G-FE 2,0
TOYOTA Crown i 24V 1991 - 2001 1G-FE 2,0
TOYOTA Crown i 24V 1999 - 2003 1G-FE 2,0
TOYOTA Crown i 24V Kombi 1999 - 2003 2JZ-GE (with cat.) 2,5
TOYOTA Echo i 16V VVT-i 1999 - 2005 1SZ-FE 1,0
TOYOTA Echo i 16V 1999 - 2005 2NZ-FE 1,3
TOYOTA Echo i 16V VVT-i TS 1999 - 2005 1NZ-FE 1,5
TOYOTA Fun Cargo i 16V 1999 - 2005 2NZ-FE 1,3
TOYOTA Fun Cargo i 16V 1999 - 2005 2NZ-FE 1,3
TOYOTA Fun Cargo i 16V VVT-i 1999 - 2005 1NZ-FE 1,5
TOYOTA Land Cruiser i 16V 2002 - 2009 3RZ-FE with 3way-Cat. 2,7
TOYOTA Land Cruiser Prado i 16V 2002 - 2009 3RZ-FE with 3way-Cat. 2,7
TOYOTA LiteAce 1996 - 2007 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Matrix i 16V VVT-i 4x4 2001 - 2004 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Matrix i 16V VVT-i 2001 - 2004 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA MR 2 i 16V Vti 2000 - 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Opa i 16V 4x4 2000 - 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Opa i 16V 2000 - 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Platz i 16V VVT-i 1999 - 2005 1SZ-FE 1,0
TOYOTA Platz i 16V VVT-i, 4x4 1999 - 2005 2NZ-FE 1,3
TOYOTA Platz i 16V VVT-i, 4x4 1999 - 2005 1NZ-FE 1,5
TOYOTA Porte i 16V VVT-i 2003 - 2NZ-FE 1,3
TOYOTA Porte i 16V 4WD 2003 - 1NZ-FE 1,5
TOYOTA Porte i 16V VVT-i 2003 - 1NZ-FE 1,5
TOYOTA Prado i 16V 2002 - 2009 3RZ-FE with 3way-Cat. 2,7
TOYOTA Prius i 16V Hybrid 1997 - 2004 1NZ-FXE 1,5
TOYOTA RAV 4 i 16V VVT-i 2000 - 2006 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Royal i 24V 1999 - 2003 2JZ-GE (with cat.) 2,5
TOYOTA Sienta i 16V 4WD 2003 - 1NZ-FE 1,5
TOYOTA Sienta i 16V, 4x4 2003 - 1NZ-FE 1,5
TOYOTA Spacia 1997 - 2002 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Sprinter i 16V 1995 - 2002 4ZZ-FE 1,4
TOYOTA Sprinter i 16V 1995 - 2002 1NZ-FE 1,5
TOYOTA Sprinter i 16V 1995 - 2002 4A-FE 1,6
TOYOTA Sprinter i 16V 1995 - 2002 4A-FE 1,6
TOYOTA Sprinter i 16V 1995 - 2002 3ZZ-FE 1,6
TOYOTA Supra i 24V 1986 - 1993 7M-GE Cat. 3,0
TOYOTA Vios i 16V VVT-i 2005 - 2013 2NZ-FE 1,3
TOYOTA Vios i 16V VVT-i 2005 - 2013 1NZ-FE 1,5
TOYOTA Vios i 16V VVT-i 2013 - 2NZ-FE 1,3
TOYOTA Vista i 16V 1986 - 1991 3S-FE 2,0
TOYOTA Vista i 16V N180 1997 - 2003 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Vitz i 16V VVT-i 1999 - 2005 1SZ-FE 1,0
TOYOTA Vitz i 16V 1999 - 2005 2NZ-FE 1,3
TOYOTA Vitz i 16V TS 1999 - 2005 1NZ-FE 1,5
TOYOTA Vitz i 16V VVT-i 2005 - 2011 2NZ-FE 1,3
TOYOTA Vitz i 16V VVT-i 2005 - 2011 2SZ-FE 1,3
TOYOTA Vitz i 16V VVT-i 4WD 2005 - 2011 2NZ-FE 1,3
TOYOTA Vitz i 16V 2005 - 2011 1NZ-FE 1,5
TOYOTA Vitz i 16V 2005 - 2011 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Vitz i 16V VVT-i 2010 - 2NZ-FE 1,3
TOYOTA Wish i 16V VVT-i 2003 - 2009 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Yaris i 16V 1999 - 2005 1SZ-FE 1,0
TOYOTA Yaris i 16V 1999 - 2005 2NZ-FE 1,3
TOYOTA Yaris i 16V TS 1999 - 2005 1NZ-FE 1,5
TOYOTA Yaris i 16V VVT-i 2005 - 2011 2NZ-FE 1,3
TOYOTA Yaris i 16V VVT-i 2005 - 2011 2SZ-FE 1,3
TOYOTA Yaris i 16V VVT-i 4WD 2005 - 2011 2NZ-FE 1,3
TOYOTA Yaris i 16V 2005 - 2011 1NZ-FE 1,5
TOYOTA Yaris i 16V 2005 - 2011 1ZZ-FE 1,8
TOYOTA Yaris i 16V VVT-i 2010 - 2NZ-FE 1,3
TOYOTA Yaris Verso i 16V 1999 - 2005 2NZ-FE 1,3
TOYOTA Yaris Verso i 16V 1999 - 2005 2NZ-FE 1,3
TOYOTA Yaris Verso i 16V 1999 - 2005 1NZ-FE 1,5

Ñâå÷è äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé, àíàëîãè÷íûå BRISK A-line 36:

Òàáëèöà âçàèìîçàìåíÿåìîñòè ñâå÷àìè äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé. Êðîññû BRISK-Denso, BRISK-Bosh, BRISK-NGK è äð.

Ìàðêà ñâå÷è Ìîäåëü ñâå÷è
BOSCH 0 242 229 660
BOSCH F 000 KE0 P41
BOSCH FR 8 D+X
BOSCH FR 8 DCX+
BOSCH Sp41
BOSCH SUPER plus 19
DENSO 3006
DENSO 3120
DENSO 3130
DENSO 3184
DENSO 3186
DENSO 5016
DENSO K14P-U11
DENSO K16PR-U11
DENSO K16R-U11
DENSO K16-U11
DENSO Q16P-U11
DENSO Q16PR-U11
DENSO Q16R-U11
FUJI HEAVY INDUSTRIES 22401 KA210
LD K6RLCX
NGK 1148
NGK 1273
NGK 1662
NGK 2355
NGK 2391
NGK 2526
NGK 4120
NGK 5776
NGK 6745
NGK 6953
NGK 7373
NGK 7761
NGK 91597
NGK BCPR5E-11
NGK BCPR5EY-11
NGK BCPR5EY-N-11
NGK BKR5E-11
NGK BKR5E-N-11
NGK BKR5EY-11
NGK BKR5EYA-11
NGK BKR5N-11
NGK FR5
NGK V-Line 33
NGK V-Line 39
NHSP LD K6RLCX

Ýëåêòðîííûé îíëàéí êàòàëîã ïîäáîðà ñâå÷åé çàæèãàíèÿ BRISK

Äàííûé êàòàëîã ïîìîæåò Âàì áûñòðî ïîäîáðàòü ñâå÷è çàæèãàíèÿ äëÿ âàøåãî àâòîìîáèëÿ, à òàê æå óáåäèòüñÿ â ïðàâèëüíîñòè âûáîðà ìîäåëè ñâå÷è.

Ñâå÷à çàæèãàíèÿ BRISK Platin LR17YPP-1

Ñâå÷è çàæèãàíèÿ ñ ïëàòèíîâûì êîíòàêòîì.

Øèðîêîäèàïàçîííûå ñâå÷è çàæèãàíèÿ ñ öåíòðàëüíûì ýëåêòðîäîì ñ ïëàòèíîâûì êîíòàêòîì. Ñîâåðøåííîå ïðîãîðàíèå ñìåñè òîïëèâà è âîçäóõà. Óäëèíåííûé èíòåðâàë çàìåíû.

Ïëàòèíà íà öåíòðàëüíîì ýëåêòðîäå îáåñïå÷èâàåò ïîñòîÿíñòâî ðàññòîÿíèÿ ìåæäó ýëåêòðîäàìè â òå÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè. Ìàëûé äèàìåòð ýëåêòðîäà íå ïðåïÿòñòâóåò ðàñøèðåíèþ ôðîíòà ïëàìåíè â êàìåðå ñãîðàíèÿ è ñïîñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ ìîùíîñòè äâèãàòåëÿ. Òàêæå ïîäàâëåí ýôôåêò ãàøåíèÿ ïðè çàïóñêå õîëîäíîãî äâèãàòåëÿ.

Âûñîêàÿ óñòîé÷èâîñòü ïëàòèíû ê ýðîçèè ïîçâîëèëà ïðîäëèòü èíòåðâàë çàìåíû ñâå÷åé çàæèãàíèÿ äî 90 000 êì. Ïëàòèíîâûå êîíòàêòû íà ðàáî÷èõ ÷àñòÿõ ýëåêòðîäîâ ñâå÷åé çàæèãàíèÿ áëàãîäàðÿ ñâîåé âûñîêîé ñòîéêîñòè â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè îáåñïå÷èâàþò ïîñòîÿíñòâî ðàññòîÿíèÿ ìåæäó ýëåêòðîäàìè. Âûñîêàÿ ñîïðîòèâëÿåìîñòü ýðîçèè ïîçâîëÿåò ïðèìåíÿòü òîíêèé öåíòðàëüíûé ýëåêòðîä, êîòîðûé íå áëîêèðóåò ðàñøèðåíèå ôðîíòà ïëàìåíè ãîðåíèÿ íà ïåðâûõ ýòàïàõ çàæèãàíèÿ è òåì ñàìûì ñîäåéñòâóåò óâåëè÷åíèþ ìîùíîñòè äâèãàòåëÿ.Brisk Ñâå÷è çàæèãàíèÿ BRISK Platin ïðîèçâîäÿòñÿ ñ ïëàòèíîâûìè êîíòàêòàìè íà îáîèõ öåíòðàëüíûõ è âíåøíèõ ýëåêòðîäàõ èëè òîëüêî íà öåíòðàëüíîì ýëåêòðîäå.  ñèñòåìå îáîçíà÷åíèé ñâå÷åé BRISK ñâå÷à ñ ïëàòèíîâûì êîíòàêòîì íà öåíòðàëüíîì ýëåêòðîäå îáîçíà÷åíà áóêâîé "P", à ñâå÷à ñ äâóìÿ ïëàòèíîâûìè êîíòàêòàìè îáîçíà÷åíà áóêâàìè "PP".

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Õàðàêòåðèñòèêà Çíà÷åíèå
Ðàññòîÿíèå ìåæäó ýëåêòðîäàìè 1,0
Óïëîòíåíèå óïëîòíåíèå øàéáîé
Ðàçìåð êëþ÷à 21 mm
Äëèíà ðåçüáû 19 mm
Ðåçüáà M 14x1,25
Ðåêîìåíäóåìûé ìîìåíò çàòÿãèâàíèÿ 20-30 Nm

Ïðèìåíÿåìîñòü ñâå÷è çàæèãàíèÿ BRISK LR17YP-1 (1407)

      Äàííàÿ òàáëèöà ïîìîæåò âàì â ïîäáîðå ñâå÷è çàæèãàíèÿ.  íåé ïðåäñòàâëåíû ìàðêè àâòîìîáèëåé, ìîäåëè êóçîâà, äâèãàòåëü ( ÄÂÑ ) è ãîä âûïóñêà, äëÿ êîòîðûõ ïîäõîäèò äàííàÿ ñâå÷à.
    Åñëè âû íå îáíàðóæèëè â ñïèñêå ñâîþ ìîäåëü àâòîìîáèëÿ, ïîïðîáóéòå ïðîâåðèòü ïðèíàäëåæíîñòü äàííîé ñâå÷è ïî ýëåêòðîííîìó îíëàéí êàòàëîãó, ðàñïîëîæåííîìó â çàêëàäêå ÊÀÒÀËÎà ÏÎÄÁÎÐÀ.

Ìàðêà Ìîäåëü è êóçîâ Ãîäû âûïóñêà Äâèãàòåëü (ÄÂÑ) Îáúåì äâèãàòåëÿ V
AUDI 80 1975 - 1988 EP 1,3
AUDI 80 1975 - 1988 DTA, RNA 1,6
AUDI 80 1975 - 1988 SA 1,6
AUDI 80 1975 - 1988 DT, JU 1,6
AUDI 80 1986 - 1991 SE 1,4
AUDI 80 1986 - 1991 PP 1,6
AUDI 80 1986 - 1991 RN 1,6
AUDI 80 1986 - 1991 RU 1,8
AUDI 80 1990 - 1996 ABM 1,6
AUDI 100, Avant 1982 - 1990 DR, RS 1,8
BENTLEY Brooklands 1992 - 1997 L 410 I 6,75
BENTLEY Continental Cabrio 1989 - 1999 L 410 I 6,75
BENTLEY Eight 1989 - 1995 L 410 I 6,75
BENTLEY Turbo R 1985 - 1995 OHV V8 6,75
BENTLEY Corniche 1971 - 1999 6,75
BENTLEY Mulsanne, S, Eight 1982 - 1999 6,75
BENTLEY Mulsanne, S, Eight 1982 - 1999 6,75
BENTLEY Mulsanne S 1982 - 1999 L 410 I 6,75
BMW 325 e 1982 - 1994 M20 B27 2,7
CHEVROLET Aveo i 2003 - 2011 F12S3 1,2
CHEVROLET Kalos i 2005 - B12S1 1,2
CHEVROLET Matiz i 2005 - 2010 F8CV 0,8
CHEVROLET Matiz i LPG 2005 - 2010 F8CV 0,8
CHEVROLET Matiz i 2005 - 2010 B10S 1,0
CHEVROLET Matiz i 2005 - 2010 B10S1 1,0
CHEVROLET Matiz i LPG 2005 - 2010 B10S1 1,0
CHEVROLET Spark i 2000 - 2004 F8CV 0,8
CHEVROLET Spark i 2000 - 2004 1,0
CHEVROLET Spark i 2005 - 2010 F8CV 0,8
CHEVROLET Spark i LPG 2005 - 2010 F8CV 0,8
CHEVROLET Spark SXi 2005 - 2010 B10S 1,0
CHEVROLET Spark i 2005 - 2010 B10S1 1,0
CHEVROLET Spark i LPG 2005 - 2010 B10S1 1,0
CHRYSLER Concorde 1992 - 1997 EGB 3,3
CHRYSLER Voyager i 1987 - 1990 EFA 3,0
CHRYSLER Voyager i 1987 - 1990 EGA 3,3
CHRYSLER Voyager i 1990 - 1995 EFA 3,0
CHRYSLER Voyager i 1990 - 1995 300, 6G72 3,0
CHRYSLER Voyager i, AWD 1990 - 1995 EGA 3,3
CHRYSLER Voyager i, AWD 1990 - 1995 EGA 3,3
CHRYSLER Voyager i 1995 - 2001 B00 3,3
CHRYSLER Voyager i AWD 1995 - 2001 L00 3,8
CHRYSLER Voyager i AWD 1995 - 2001 EGH 3,8
DAEWOO Aranos i 1994 - 1997 C18LE 1,8
DAEWOO Aranos i 1994 - 1997 C20LE 2,0
DAEWOO Brougham i 1991 - 1995 C20LE 2,0
DAEWOO Brougham i 1996 - 1997 C20LE 2,0
DAEWOO Espero i 1991 - 1999 C18LE 1,8
DAEWOO Espero i 1991 - 1999 C20LE 2,0
DAEWOO Kalos i 2002 - 2005 B12S1 1,2
DAEWOO LeMans i 1988 - 1995 C20LE 2,0
DAEWOO Matiz i 1998 - 2004 F8CV 0,8
DAEWOO Matiz i 1998 - 2004 B10S 1,0
DAEWOO Prince i 1990 - 1999 C18LE + automat. 1,8
DAEWOO Prince i 1990 - 1999 C20LE 2,0
DAEWOO Prince i 1990 - 1999 C20LE 2,0
DAEWOO Tico 1991 - 2000 F8C 0,8
DAEWOO Tico 1991 - 2000 F8CV 0,8
DAIHATSU Charade 1983 - 1987 CB 20, CB 22 1,0
DAIHATSU Charade i 1987 - 1992 CB 90 1,0
DAIHATSU Charade i 1993 - 2002 CB 22, CB 24 1,0
DAIHATSU Charade i 1993 - 2002 CB 90 1,0
DAIHATSU Espri 1993 - 1996 CB 202 1,0
DAIHATSU Espri i 1993 - 1996 CB 90 1,0
DAIHATSU F 80 1984 - 1990 3Y 2,0
DAIHATSU Fourtrak i 1985 - 1993 3Y 2,0
DAIHATSU Fourtrak i 4x4 1985 - 1993 4Y 2,2
DAIHATSU Skywing i 1987 - 1993 CB 20, CB 22 1,0
DAIHATSU Skywing i 1987 - 1993 CB 90 1,0
DODGE Colt i 12V 1992 - 1995 L4 MPI A 1,5
DODGE Colt i 1992 - 1995 L4 MPI W 2,4
DODGE D 50 1979 - 1982 2,6
DODGE Daytona i 1984 - 1993 3,0
DODGE Stealth 1991 - 1996 SOHC 3,0
FORD Capri 1989 - 1994 B6F 1,6
FORD Festiva 1986 - 1994 B3 1,3
FORD Festiva i 1993 - 2000 B3 1,3
FORD Festiva i 1993 - 2000 B5 1,5
FORD LTD 1995 - 1999 4,0
FORD (USA, AUS) Fairlane 1995 - 1999 H 4,0
FORD (USA, AUS) Fairmont 1994 - 1998 4,0
FORD (USA, AUS) Fairmont 1998 - 2002 4,0
FORD (USA, AUS) Falcon (Longreach, XH) 1979 - 1999 4,0
FORD (USA, AUS) Falcon (EF, EL) 1988 - 1998 H 4,0
FORD (USA, AUS) Falcon 1998 - 2010 4,0
FORD (USA, AUS) Laser 1985 - 1990 E3 1,3
FORD (USA, AUS) Laser 1985 - 1990 B6 1,6
FORD (USA, AUS) Meteor, Kombi 1985 - 1994 B6 1,6
FORD (USA, AUS) Telstar TX5 1987 - 1992 2,0
HOLDEN Gemini 1985 - 1987 4XC1 1,5
HONDA Accord EX, L 1976 - 1981 EL 1,6
HONDA Accord EX, L 1981 - 1985 EL 1,6
HONDA Accord 12V 1981 - 1985 ES2 1,8
HONDA City 45 1980 - 1986 ER2 1,2
HONDA City 55 1980 - 1986 ER4 1,2
HONDA City 56 1980 - 1986 ER1 1,2
HONDA City 1986 - 1994 D12A 1,2
HONDA Jazz 45 1983 - 1986 ER2 1,2
HONDA Jazz 55 1983 - 1986 ER4 1,2
HONDA Jazz 56 1983 - 1986 ER1 1,2
HONDA Prelude 1978 - 1982 EL, EL 14 1,6
HONDA Quintett 1980 - 1984 EL 1,6
HYUNDAI Avante i.e. 1990 - 1995 4G15 1,5
HYUNDAI Azera i 1986 - 1992 4G64 2,4
HYUNDAI Elantra i.e. 1990 - 1995 4G15 1,5
HYUNDAI Galloper i 1991 - 1998 6G72 3,0
HYUNDAI Galloper i 1998 - 2003 G6AT 3,0
HYUNDAI Grandeur i 1986 - 1992 4G64 2,4
HYUNDAI Lantra i.e. 1990 - 1995 4G15 1,5
HYUNDAI Sonata i 1988 - 1993 4G62 1,8
HYUNDAI Sonata i 1988 - 1993 4G64 2,4
HYUNDAI Sonata i 1988 - 1993 G6AT 3,0
HYUNDAI Sonata i 1993 - 1998 G6AT 3,0
HYUNDAI Sonata i 16V 1998 - 2001 G4BS 2,4
HYUNDAI Starex i 16V 1997 - 2004 2,4
HYUNDAI Santa Fe i 16V, 4x4 2001 - 2006 G4JS-G 2,4
HYUNDAI Santa Fe i 16V, 4x4 2001 - 2006 G4JS, G4JS-G 2,4
HYUNDAI Sonata i 16V 2001 - 2005 G4JS 2,4
ISUZU Aska 1983 - 1989 4ZB1 1,8
ISUZU Aska 1983 - 1989 4ZC1 2,0
JAGUAR XJ 6 1968 - 1990 XK 3,4
JAGUAR XJ 6 1968 - 1990 XK 4,2
JAGUAR XJ 6 1968 - 1990 XK 4,2
JAGUAR XJ 6 1968 - 1990 XK 4,2
JAGUAR XJ 6 1968 - 1990 XK 4,2
JAGUAR XJ 6 1968 - 1990 XK 4,2
JAGUAR XJ 12 1968 - 1990 5,3
KIA Avella i 16V 1994 - 2001 Mazda B3 1,3
KIA Avella i 1994 - 2001 Mazda B5 1,5
KIA Mentor i 1994 - B5 1,5
KIA Pride i 1990 - B1 1,1
KIA Pride i 16V 1990 - B3 1,3
KIA Pride i 16V, Kombi 1990 - B3 1,3
KIA Pride i 1990 - 1,3
KIA Pride i 16V 1990 - B3 1,3
KIA Rio i, Kombi 2000 - 2005 1,3
KIA Rio i, Kombi 2000 - 2005 1,3
KIA Sephia i 1992 - 1997 B5 1,5
KIA Sorento i 16V 2002 - 2009 G4JS 2,4
MAZDA 121 1990 - 1996 B3 1,3
MAZDA 323 1980 - 1987 B6 1,6
MAZDA 323 i Kombi 1985 - 1995 B68 1,6
MAZDA 323 GT 1985 - 1995 B6 1,6
MAZDA 323 i Kombi, 4x4 1985 - 1995 B65M, B6E 1,6
MAZDA 323 C i 1989 - 1994 B6E 1,6
MAZDA 323 F i 1989 - 1994 B6E 1,6
MAZDA 323 S i 1989 - 1994 B383 1,3
MAZDA 323 S i 1989 - 1994 B61T, B6E 1,6
MAZDA 626 1982 - 1987 FE2K 2,0
MAZDA 626 i 12V, Coupe 1987 - 1997 FE, FEA 2,0
MAZDA 929 i 1982 - 1987 FE 2,0
MAZDA 929 i, Coupe 1982 - 1987 FE 2,0
MAZDA B 1600 1977 - 1985 1,6
MAZDA B 1800 1977 - 1985 1,8
MAZDA B 2000 1977 - 1985 UA 2,0
MAZDA B 1600 1985 - 1999 1,6
MAZDA B 2000 1985 - 1999 2,0
MAZDA B 2000 1985 - 1999 UB, UC 2,0
MAZDA B 2200 1985 - 1999 2,2
MAZDA B 2200 1985 - 1999 F2L8 2,2
MAZDA B 2200 12V 1985 - 1999 F2 EGI 2,2
MAZDA B 2600 4WD 1985 - 1999 4G54 2,6
MAZDA B 2600 4WD 1985 - 1999 2,6
MAZDA B 2200 12V 4WD 1998 - 2006 R5A2 2,2
MAZDA B 2200 12V 1998 - 2006 2,2
MAZDA B 2200 8V 1998 - 2006 JL22 2,2
MAZDA Capella 1982 - 1987 FE2K 2,0
MAZDA Capella i 12V, Coupe 1987 - 1997 FE, FEA 2,0
MAZDA E 2000 4WD 1984 - 1989 FEBN 2,0
MAZDA E 2000 1985 - FE60, FE61 2,0
MAZDA Familia 1980 - 1987 B6 1,6
MAZDA Familia Kombi 1985 - 1995 B68 1,6
MAZDA Familia GT 1985 - 1995 B6 1,6
MAZDA Familia i Kombi, 4x4 1985 - 1995 B65M, B6E 1,6
MAZDA Familia i 1989 - 1994 B383 1,3
MAZDA Familia i 1989 - 1994 B61T, B6E 1,6
MITSUBISHI 3000 GT 1990 - 2001 SOHC 3,0
MITSUBISHI Colt 12V 1988 - 1992 4G13 (12V) 1,3
MITSUBISHI Colt GLXi 1988 - 1992 4G15, G15B 1,5
MITSUBISHI Colt GLi 12V 1992 - 1996 4G13 (12V) 1,3
MITSUBISHI Colt GL, GLX 1995 - 2005 4G13 (12V) 1,3
MITSUBISHI Colt i 16V 1995 - 2005 1,4
MITSUBISHI Cordia GSL 1982 - 1986 4G32 1,6
MITSUBISHI Debonair 1986 - 1992 6G71 2,0
MITSUBISHI Debonair i 12V 1986 - 1992 6G72 3,0
MITSUBISHI Galloper i 1999 - 2001 G6AT 3,0
MITSUBISHI Lancer i 12V 1988 - 1994 4G13 1,3
MITSUBISHI Lancer i 12V 1988 - 1994 4G15 1,5
MITSUBISHI Lancer i 12V 1988 - 1994 4G15 1,5
MITSUBISHI Lancer i 12V 1992 - 1996 4G13 1,3
MITSUBISHI Lancer i 12V 1992 - 1996 4G15 1,5
MITSUBISHI Mirage GL, GLX 1995 - 2005 4G13 (12V) 1,3
MITSUBISHI Mirage i 16V 1995 - 2005 1,4
MITSUBISHI Montero 1982 - 1991 6G72 3,0
MITSUBISHI Montero i 1990 - 2000 6G72 3,0
MITSUBISHI Pajero 1982 - 1991 6G72 3,0
MITSUBISHI Pajero i 1990 - 2000 6G72 3,0
MITSUBISHI Shogun 1982 - 1991 6G72 3,0
MITSUBISHI Shogun i 1990 - 2000 6G72 3,0
MITSUBISHI Triton 4x4 1986 - 1996 6G72 3,0
NISSAN 240 SX i 1988 - 1997 Z24i 2,4
NISSAN Atlas, i 1982 - 1993 Z20S 2,0
NISSAN Atlas, i 1982 - 1993 2,4
NISSAN Atlas i 1993 - 2004 Z20S 2,0
NISSAN Be 1982 - 1992 MA10S 1,0
NISSAN Bluebird 1972 - 1979 L16 1,6
NISSAN Bluebird 1972 - 1979 L18 1,8
NISSAN Bluebird 1972 - 1979 L18 1,8
NISSAN Bluebird 1980 - 1983 L16 1,6
NISSAN Bluebird 1980 - 1983 L18S 1,8
NISSAN Bluebird 1980 - 1983 Z20E 1,95
NISSAN Bluebird Coupe i 1980 - 1984 Z20E 1,95
NISSAN Bluebird Traveller 1980 - 1984 L16 1,6
NISSAN Bluebird Traveller 1980 - 1984 L18S 1,8
NISSAN Bluebird DX 1983 - 1990 L16 1,6
NISSAN Bobby 1987 - 1994 A15S 1,5
NISSAN Cabstar 1982 - 1994 Z16 1,6
NISSAN Cabstar 1982 - 1994 Z20S 2,0
NISSAN Cabstar 1982 - 1994 Z22S 2,0
NISSAN Cabstar i 1982 - 1994 Z24i 2,4
NISSAN Caravan 1986 - 1997 Z20 2,0
NISSAN Caravan 1986 - 1997 Z20 2,0
NISSAN Caravan 1986 - 1997 Z24i 2,4
NISSAN Caravan 1986 - 1997 Z24i 2,4
NISSAN Cedric 1979 - 1989 Z20E 2,0
NISSAN Cherry 1978 - 1982 E13 1,3
NISSAN Cherry 1978 - 1982 1,4
NISSAN Cherry i.e. 1978 - 1982 A14S 1,4
NISSAN Cherry 1978 - 1982 E15 1,5
NISSAN Cherry Coupe 1978 - 1982 E13 1,3
NISSAN Cherry Coupe 1978 - 1982 1,4
NISSAN Cherry Coupe 1978 - 1982 A14S 1,4
NISSAN Cherry Coupe 1978 - 1982 E15 1,5
NISSAN Cherry Traveller 1978 - 1983 E10 1,0
NISSAN Cherry Traveller 1978 - 1983 E13 1,3
NISSAN Cherry Traveller 1978 - 1983 A14S 1,4
NISSAN Cherry Traveller 1978 - 1983 E15 1,5
NISSAN Cherry 1982 - 1986 E10 1,0
NISSAN Cherry 1982 - 1986 E13 1,3
NISSAN Cherry 1982 - 1986 E13 1,3
NISSAN Cherry 1982 - 1986 E15S 1,5
NISSAN Cherry 1982 - 1986 E15 1,5
NISSAN Datsun 140 J Kombi 1979 - 1983 A14 1,4
NISSAN Datsun 160 J i.e. 1973 - 1982 L16 1,6
NISSAN Datsun 180 B 1977 - 1981 L18S 1,8
NISSAN Datsun 180 B 1977 - 1981 L18S 1,8
NISSAN Exa 1982 - 1986 E13 1,3
NISSAN Exa 1982 - 1986 E13 1,3
NISSAN Exa 1982 - 1986 E15S 1,5
NISSAN Exa 1982 - 1986 E15 1,5
NISSAN Frontier i 12V, AWD 1992 - 1997 L24S 2,4
NISSAN Homy i 12V 1992 - 1997 2,4
NISSAN Laurel 1977 - 1983 L18S 1,8
NISSAN Laurel 1977 - 1983 L20A 2,0
NISSAN Laurel 1980 - 1985 L20A 2,0
NISSAN Laurel i 1984 - 1989 L24E, L24S 2,4
NISSAN Leopard i 1980 - 1986 Z18 1,8
NISSAN Leopard i 1980 - 1986 L20E 2,0
NISSAN Leopard i Turbo 1980 - 1986 L20ET 2,0
NISSAN Leopard Coupe i 1980 - 1986 Z18 1,8
NISSAN Leopard Coupe i Turbo 1980 - 1986 L20ET 2,0
NISSAN Liberty 1983 - 1988 E15S 1,5
NISSAN March 1982 - 1992 MA10S 1,0
NISSAN March 1982 - 1992 MA10S 1,0
NISSAN March 1982 - 1992 MA10S 1,0
NISSAN March 1982 - 1992 MA12S 1,2
NISSAN March 1982 - 1992 MA12S 1,2
NISSAN March i 1992 - 2003 MA10S 1,0
NISSAN Micra 1982 - 1992 MA10S 1,0
NISSAN Micra 1982 - 1992 MA10S 1,0
NISSAN Micra 1982 - 1992 MA10S 1,0
NISSAN Micra 1982 - 1992 MA12S 1,2
NISSAN Micra 1982 - 1992 MA12S 1,2
NISSAN Micra i 1992 - 2003 MA10S 1,0
NISSAN Navara i 1985 - 1998 Z18 1,8
NISSAN Navara i 4WD 1985 - 1998 Z24i 2,4
NISSAN Navara i 4x4 1985 - 1998 Z24i 2,4
NISSAN Navara i 12V, AWD 1992 - 1997 L24S 2,4
NISSAN Pathfinder i 1985 - 1995 Z24i 2,4
NISSAN Pathfinder i 4WD 1985 - 1995 Z24i 2,4
NISSAN Patrol i 1988 - 1997 TB42E 4,2
NISSAN Patrol i 4x4 1988 - 1997 TB42S, RB42S 4,2
NISSAN Patrol i 1997 - TB45E, TB45DE 4,5
NISSAN Patrol i 1997 - TB45E 4,5
NISSAN Patrol Hardtop 1979 - 1988 P40 4,0
NISSAN Pick-Up 1982 - 1986 L18 1,8
NISSAN Pick-Up i 4WD 1985 - 1998 Z24i 2,4
NISSAN Pick-Up i 4x4 1985 - 1998 Z24i 2,4
NISSAN Prairie 1983 - 1988 E15S 1,5
NISSAN Prairie 1983 - 1988 E15S 1,5
NISSAN Prairie 1983 - 1988 E15S 1,5
NISSAN Pulsar 1978 - 1982 E13, E13S 1,3
NISSAN Pulsar 1978 - 1982 1,4
NISSAN Pulsar i.e. 1978 - 1982 A14, A14S 1,4
NISSAN Pulsar 1978 - 1982 E15, E15S 1,5
NISSAN Pulsar Coupe 1978 - 1982 E13 1,3
NISSAN Pulsar Coupe 1978 - 1982 1,4
NISSAN Pulsar Coupe i.e. 1978 - 1982 A14S 1,4
NISSAN Pulsar Coupe 1978 - 1982 E15 1,5
NISSAN Pulsar Traveller 1978 - 1983 E10 1,0
NISSAN Pulsar Traveller 1978 - 1983 E13 1,3
NISSAN Pulsar Traveller 1978 - 1983 A14S 1,4
NISSAN Pulsar Traveller 1978 - 1983 E15 1,5
NISSAN Pulsar 1982 - 1987 E10 1,0
NISSAN Pulsar 1982 - 1987 E13, E13S 1,3
NISSAN Pulsar 1982 - 1987 E13 1,3
NISSAN Pulsar 1982 - 1987 E15S 1,5
NISSAN Pulsar 1982 - 1987 E15 1,5
NISSAN Pulsar 1982 - 1987 E16S 1,6
NISSAN Pulsar 1986 - 1991 E10S 1,0
NISSAN Pulsar 1986 - 1991 E13S 1,3
NISSAN Pulsar 1986 - 1991 E15S 1,5
NISSAN Pulsar i, 4x4 1986 - 1991 E16i 1,6
NISSAN Pulsar, 4WD 1986 - 1991 E16S 1,6
NISSAN Sentra 1982 - 1990 E13 1,3
NISSAN Sentra 1982 - 1990 E15 1,5
NISSAN Sentra 1982 - 1990 E15 1,5
NISSAN Sentra 1982 - 1990 E15S 1,5
NISSAN Sentra SLX 4x4 1982 - 1990 E16S 1,6
NISSAN Sentra 1986 - 1991 E10S 1,0
NISSAN Sentra 1986 - 1991 E13S 1,3
NISSAN Sentra 1986 - 1991 E15S 1,5
NISSAN Sentra i, 4x4 1986 - 1991 E16i 1,6
NISSAN Sentra, 4WD 1986 - 1991 E16S 1,6
NISSAN Skyline 1981 - 1984 L18 1,8
NISSAN Skyline 1981 - 1984 L18S 1,8
NISSAN Skyline 1981 - 1984 Z20E 1,95
NISSAN Skyline i 1985 - 1993 CA18S 1,8
NISSAN Stanza i.e. 1973 - 1982 L16 1,6
NISSAN Stanza 1981 - 1985 CA16S 1,6
NISSAN Stanza 1981 - 1985 CA18S 1,8
NISSAN Sunny 1970 - 1982 A12 1,2
NISSAN Sunny 1970 - 1982 A13 1,3
NISSAN Sunny 1970 - 1982 A14 1,4
NISSAN Sunny 1970 - 1982 A14 1,4
NISSAN Sunny 1970 - 1982 A15 1,5
NISSAN Sunny 1970 - 1982 A15E 1,5
NISSAN Sunny Break, Traveller 1979 - 1982 A14 1,4
NISSAN Sunny Break, Traveller 1979 - 1982 A15 1,5
NISSAN Sunny 1982 - 1990 E13 1,3
NISSAN Sunny 1982 - 1990 E15 1,5
NISSAN Sunny 1982 - 1990 E15 1,5
NISSAN Sunny 1982 - 1990 E15S 1,5
NISSAN Sunny SLX 4x4 1982 - 1990 E16S 1,6
NISSAN Sunny Break, Traveller 1982 - 1990 E13 1,3
NISSAN Sunny Break, Traveller 1982 - 1990 E15S 1,5
NISSAN Sunny Coupe 1982 - 1990 E13 1,3
NISSAN Sunny Coupe 1982 - 1990 E15S 1,5
NISSAN Sunny Coupe 1982 - 1990 E16S 1,6
NISSAN Sunny 1986 - 1991 E10S 1,0
NISSAN Sunny 1986 - 1991 E13S 1,3
NISSAN Sunny 1986 - 1991 E15S 1,5
NISSAN Sunny i, 4x4 1986 - 1991 E16i 1,6
NISSAN Sunny, 4WD 1986 - 1991 E16S 1,6
NISSAN Sunny Break, Traveller 1986 - 1991 E10S 1,0
NISSAN Sunny Break, Traveller 1986 - 1991 E15S 1,5
NISSAN Sunny Break i (4x4), Traveller i (4x4) 1986 - 1991 E16i 1,6
NISSAN Sunny Break, Traveller 1986 - 1991 E16S 1,6
NISSAN Sunny Coupe 1986 - 1991 E15S 1,5
NISSAN Sunny Coupe i 1986 - 1991 E16i 1,6
NISSAN Sunny Coupe 1986 - 1991 E16S 1,6
NISSAN Terrano i 1986 - 1996 Z24i 2,4
NISSAN Terrano i 4WD 1986 - 1996 Z24i 2,4
NISSAN Tsuru 1982 - 1990 E13 1,3
NISSAN Tsuru 1982 - 1990 E15 1,5
NISSAN Tsuru 1982 - 1990 E15 1,5
NISSAN Tsuru 1982 - 1990 E15S 1,5
NISSAN Tsuru SLX 4x4 1982 - 1990 E16S 1,6
NISSAN Tsuru 1986 - 1991 E10S 1,0
NISSAN Tsuru 1986 - 1991 E13S 1,3
NISSAN Tsuru 1986 - 1991 E15S 1,5
NISSAN Tsuru i, 4x4 1986 - 1991 E16i 1,6
NISSAN Tsuru, 4WD 1986 - 1991 E16S 1,6
NISSAN Urvan 1980 - 1988 Z18 1,8
NISSAN Urvan 1980 - 1988 Z20 2,0
NISSAN Urvan 1986 - 2000 Z20 2,0
NISSAN Urvan 1986 - 2000 Z20 2,0
NISSAN Urvan 1986 - 2000 Z24i 2,4
NISSAN Urvan 1986 - 2000 Z24i 2,4
NISSAN Urvan 1986 - 2000 Z24S 2,4
NISSAN Vanette 1981 - 1987 A12 1,2
NISSAN Vanette 1981 - 1987 A14 1,4
NISSAN Vanette 1981 - 1987 A15 1,5
NISSAN Vanette 1981 - 1987 A15, A15S 1,5
NISSAN Vanette 1981 - 1987 A15E 1,5
NISSAN Vanette 1986 - 1995 A15S 1,5
NISSAN Vanette 1986 - 1995 Z20S 2,0
NISSAN Vanette 1986 - 1995 Z20S 2,0
NISSAN Vanette i 1986 - 1995 Z24i 2,4
NISSAN Violet i.e. 1973 - 1982 L16 1,6
PROTON Iswara i 12V 1991 - 2003 4G13 1,3
PROTON Iswara i 12V 1991 - 2003 4G13M 1,3
PROTON Iswara i 12V 1991 - 2003 4G15 1,5
PROTON Iswara i 1991 - 2003 1,5
PROTON Saga i 12V 1985 - 1992 4G13 1,3
PROTON Saga i 12V 1985 - 1992 4G15 1,5
PROTON Saga Iswara i 12V 1992 - 2003 4G13 1,3
PROTON Saga Iswara i 12V 1992 - 2003 4G15 1,5
PROTON Satria i 12V 1994 - 2006 4G13 1,3
PROTON Satria i 12V 1994 - 2006 4G15 1,5
PROTON Wira i 12V 1994 - 2009 4G13 1,3
PROTON Wira i 12V 1993 - 2009 4G15 1,5
RENAULT Clio i 1990 - 1998 F3P 754, F3P 755 1,8
RENAULT Clio i 1990 - 1998 F3P 710 1,8
RENAULT Clio i RS 1990 - 1998 F3P 710 1,8
RENAULT Espace i 1996 - 2002 F3R 728, F3R 729, F3R 742 2,0
RENAULT Espace i 1996 - 2002 F3R 768, F3R 769 2,0
RENAULT Express 1985 - 1998 C3G 710, C3G 712 1,25
RENAULT Express 1985 - 1998 C3J 760 1,4
RENAULT Extra van 1985 - 1998 C3G 710, C3G 712 1,25
RENAULT Extra van 1985 - 1998 C3J 760 1,4
RENAULT Laguna i 1993 - 2001 F3P 720, F3P 724 1,8
RENAULT Laguna i, Grandtour, Nevada 1993 - 2001 F3P 670, F3P 678 1,8
RENAULT Laguna i, Grandtour, Nevada 1993 - 2001 F3R 722, F3R 723 2,0
RENAULT Laguna i, Grandtour, Nevada 1993 - 2001 F3R 768 2,0
RENAULT Megane i 1995 - 2003 F3R 791, F3R 796 2,0
RENAULT Megane i 1995 - 2003 F3R 750, F3R 751 2,0
RENAULT Megane Cabrio i 1996 - 2003 F3R 791, F3R 796 2,0
RENAULT Megane Cabrio i 1996 - 2003 F3R 750 2,0
RENAULT Megane Classic i 1996 - 2003 F3R 750, F3R 751 2,0
RENAULT Megane Coach i, Coupe 1996 - 2003 F3R 750, F3R 751 2,0
RENAULT Megane Scenic i 1997 - 1999 F3R 796 2,0
RENAULT Megane Scenic i 1997 - 1999 F3R 750, F3R 751 2,0
RENAULT Megane Scenic i RXE 4x4 1997 - 1999 F3R 750 2,0
RENAULT Rapid 1985 - 1998 C3G 710, C3G 712 1,25
RENAULT Rapid 1985 - 1998 C3J 760 1,4
RENAULT Super 5 1984 - 1996 C3J 760 1,4
ROVER Land Rover 90/110 4x4 1983 - 1990 3,5
ROVER Land Rover Defender 4x4 1990 - 2003 3,5
ROVER Land Rover Defender 4x4, Pick-Up 1990 - 2003 3,95
ROVER Land Rover Defender 4x4 1990 - 2003 3,95
ROVER Land Rover Discovery 4x4 1989 - 1998 15G 3,5
ROVER Land Rover Discovery 4x4 1989 - 1998 22D 3,5
ROVER Land Rover Discovery 4x4 1989 - 1998 3,9
ROVER Land Rover Discovery 4x4 1998 - 2004 56D 4,0
ROVER Range Rover Voque SEI 1970 - 1994 35D, 36D 3,95
ROVER Range Rover Voque LSE 1970 - 1994 40D 4,3
ROVER Range Rover 1994 - 2002 3,95
ROVER Range Rover 1994 - 2002 42D 3,95
ROVER Range Rover 1994 - 2002 46D 4,55
SEAT Cordoba i 1993 - 1999 1F 1,6
SEAT Cordoba i 1993 - 1999 AAM 1,8
SEAT Cordoba Vario i 1996 - 1999 1F 1,6
SEAT Ibiza 1984 - 1993 AAM 1,8
SEAT Ibiza i 1993 - 1999 1F 1,6
SEAT Inca i 1995 - 2003 1F 1,6
SEAT Toledo i 1991 - 1999 1F 1,6
SEAT Toledo i 1991 - 1999 ABN 1,6
SEAT Toledo i 1991 - 1999 1F 1,6
SUZUKI Every Turbo 1999 - 2013 F6A Turbo 0,66
TOYOTA Camry 1983 - 1988 1S-L 1,8
TOYOTA Camry 1983 - 1988 2S-E, 2S-ELC 2,0
TOYOTA Carina 1978 - 1987 12T-U 1,6
TOYOTA Carina 1978 - 1987 13T-U 1,8
TOYOTA Carina 1983 - 1987 4A-LC 1,6
TOYOTA Celica 1977 - 1986 12T-U 1,6
TOYOTA Celica 1977 - 1986 13T-U 1,8
TOYOTA Celica Camry 1980 - 1982 12T-U 1,6
TOYOTA Celica Camry 1980 - 1982 13T-U 1,8
TOYOTA Chaser 1977 - 1980 13T-U 1,8
TOYOTA Chaser 1980 - 1984 13T-U 1,8
TOYOTA Corolla 1979 - 1987 13T-U 1,8
TOYOTA Corolla i 12V 1983 - 1988 2E 1,3
TOYOTA Corolla i 1983 - 1988 4A-LC 1,6
TOYOTA Corolla 1983 - 1988 4A-LC 1,6
TOYOTA Corolla i 12V, Compact, Kombi 1987 - 1995 2E 1,3
TOYOTA Corolla i 12V 1995 - 2002 2E 1,3
TOYOTA Corolla FX i, Compact 1984 - 1987 4A-LC 1,6
TOYOTA Corolla FX i, Compact 1984 - 1987 4A-C 1,6
TOYOTA Corona 1978 - 1983 12T-U 1,6
TOYOTA Corona 1978 - 1983 13T-U 1,8
TOYOTA Corona, Kombi 1983 - 1987 4A-C Cat. 1,6
TOYOTA Corona, Kombi 1983 - 1987 4ALC 1,6
TOYOTA Cresta 1980 - 1984 13T-U 1,8
TOYOTA HiAce 1982 - 1989 2Y 1,8
TOYOTA Land Cruiser i 1990 - 1997 3F-E 4,0
TOYOTA Land Cruiser 80 i 1990 - 1997 3F-E 4,0
TOYOTA LiteAce 1979 - 1985 13T-U 1,8
TOYOTA Sprinter i 1983 - 1988 4A-LC 1,6
TOYOTA Sprinter 1983 - 1988 4A-LC 1,6
TOYOTA Sprinter i 12V 1987 - 1993 2E 1,3
TOYOTA Sprinter i 12V 1995 - 2002 2E 1,3
TOYOTA Starlet 12V 1984 - 1989 2E 1,3
TOYOTA Starlet 12V 1984 - 1989 2E-LC 1,3
TOYOTA Starlet 12V 1984 - 1989 2E-L, 2E-LC 1,3
TOYOTA Starlet 12V XL 1989 - 1996 2E 1,3
TOYOTA Starlet 12V 1989 - 1996 2E Cat. 1,3
TOYOTA TownAce 1995 - 2001 7K-E 1,8
TOYOTA HiAce, SBV, 4WD 1989 - 2006 2RZ-E 2,4
TOYOTA HiAce i, 4WD 1989 - 2006 2RZ-E 2,4
TOYOTA LiteAce 1992 - 1998 4Y-EC 2,2
TOYOTA Model F 1982 - 1990 4Y-EC Cat. 2,2
TOYOTA Spacia 1992 - 1998 4Y-EC 2,2
TOYOTA Tarago 1982 - 1990 4Y-EC Cat. 2,2
TOYOTA Tarago 1990 - 2000 2RZ-E 2,4
TOYOTA TownAce 1992 - 1995 2RZ-E 2,4
VW (VOLKSWAGEN) Bora i 2005 - 2010 ABX 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Caddy 1982 - 1992 EW 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Derby i 75 1995 - 2002 1F 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Flight i 75 1995 - 2002 1F 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Golf Cabrio 1979 - 1993 RE 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Golf Cabrio 1979 - 1993 EW, HN 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Golf 1981 - 1995 PN 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Golf 1981 - 1995 RF 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Golf Cabrio 1981 - 1995 EW, RE 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Golf i 1981 - 1995 ABN, EZ 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Golf i Syncro 1981 - 1995 1P 1,8
VW (VOLKSWAGEN) Golf i, Variant 1991 - 2000 ABX 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Golf i, Cabrio, Variant 1991 - 2000 AAM, ANN 1,8
VW (VOLKSWAGEN) Jetta 1983 - 1994 HM, HN 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Jetta 1983 - 1994 EZA, PN, RE, RF 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Jetta 1983 - 1994 ABN, EW, EZ 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Jetta i 1991 - 1998 AAM 1,8
VW (VOLKSWAGEN) Jetta i 2005 - 2010 ABX 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Passat, Variant 1979 - 1989 EP 1,3
VW (VOLKSWAGEN) Passat, Variant 1979 - 1989 PP 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Passat, Variant 1979 - 1989 RL 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Passat 1979 - 1989 DTA, RF 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Passat 1979 - 1989 JU 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Passat i, Variant 1988 - 1997 1F 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Passat i, Variant 1988 - 1997 ABN 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Passat i, Variant 1988 - 1997 AAM 1,8
VW (VOLKSWAGEN) Polo i 1981 - 1997 AAM 1,8
VW (VOLKSWAGEN) Polo i 75 1994 - 2003 AHS 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Polo Classic i 75 1995 - 2002 1F 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Rabbit Cabrio 1979 - 1993 RE 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Rabbit Cabrio 1979 - 1993 EW, HN 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Scirocco 1980 - 1992 EW, EWA 1,5
VW (VOLKSWAGEN) Scirocco 1980 - 1992 RE 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Scirocco 1980 - 1992 HN 1,6
VW (VOLKSWAGEN) Vento i 1991 - 2003 AAM, ANN 1,8
VW (VOLKSWAGEN) Vento i 2005 - 2010 ABX 1,6

Ñâå÷è äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé, àíàëîãè÷íûå BRISK LR17YP-1:

Òàáëèöà âçàèìîçàìåíÿåìîñòè ñâå÷àìè äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé. Êðîññû BRISK-Denso, BRISK-Bosh, BRISK-NGK è äð.

Ìàðêà ñâå÷è Ìîäåëü ñâå÷è
AUTOLITE AP65
BERU 0 002 330 925
BERU 14 R-8 DPUU
BERU Z 311
BOSCH 0 242 225 554
BOSCH 0 242 229 557
BOSCH 0 242 229 566
BOSCH W 8 DPX
BOSCH WR 8 DPX
BOSCH WR 9 DPX
CHAMPION RN10PYP4
DENSO 3004
DENSO 3114
DENSO 3285
DENSO 4501
DENSO P16R
DENSO PW16TT
HELLA 8EH 188 705-131
HELLA PH7RC-11
NGK 2738
NGK 3351
NGK 3573
NGK 3971
NGK 5760
NGK 7082
NGK BPR5EGP
NGK BPR5EP-11
NGK BPR5EVX-11
NGK GR5GP
NGK PGR5A-11
NGK PGR5C-11

Ýëåêòðîííûé îíëàéí êàòàëîã ïîäáîðà ñâå÷åé çàæèãàíèÿ BRISK

Äàííûé êàòàëîã ïîìîæåò Âàì áûñòðî ïîäîáðàòü ñâå÷è çàæèãàíèÿ äëÿ âàøåãî àâòîìîáèëÿ, à òàê æå óáåäèòüñÿ â ïðàâèëüíîñòè âûáîðà ìîäåëè ñâå÷è.